Pojęcia

Kubernetes v1.17 dokumentacja nie jest już aktualizowana. Wyświetlona jest wersja archiwalna. Po aktualną dokumentację zajrzyj na to najnowsza wersja.

Edit This Page

API Kubernetes

Ogólne reguły dotyczące API opisane są w dokumentacji API conventions.

Punkty dostępowe (endpoints) API, typy zasobów oraz przykłady są dostępne w API Reference.

Zdalny dostęp do API omówiono w dokumentacji Controlling API Access.

API Kubernetes to także podstawa deklaratywnego schematu konfiguracji dla systemu. Obiekty API mogą być tworzone, zmieniane, kasowane i odpytywane sa pomocą narzędzia linii poleceń kubectl.

Kubernetes przechowuje także swój serializowany stan (obecnie w etcd) w postaci obiektów API.

Kubernetes jako taki składa się z wielu elementów składowych, które komunikują się ze sobą poprzez swoje API.

Zmiany w API

Z naszego doświadczenia wynika, że każdy system, który odniósł sukces, musi się nieustająco rozwijać w miarę zmieniających się potrzeb. Dlatego oczekujemy, że API też będzie się zmieniało i rozrastało. W dłuższym horyzoncie nie planujemy jednak żadnych zmian, które mogą być niezgodne z istniejącymi klientami. W ogólności, nowe zasoby i pola definiujące zasoby API są dodawane stosunkowo często. Usuwanie zasobów lub pól jest regulowane przez API deprecation policy.

Definicja zmiany zgodnej (kompatybilnej) oraz metody wprowadzania zmian w API opisano w szczegółach w API change document.

Definicje OpenAPI i Swagger

Pełne szczegóły API są udokumentowane zgodnie z OpenAPI.

Począwszy od Kubernetes w wersji 1.10, serwer Kubernetes API dostarcza specyfikację OpenAPI poprzez punkt końcowy /openapi/v2. Wymagany format określa się w nagłówkach HTTP:

Nagłówek Dopuszczalne wartości
Accept application/json, application/com.github.proto-openapi.spec.v2@v1.0+protobuf (domyślnie content-type to application/json dla */* lub pominięcie tego nagłówka)
Accept-Encoding gzip (pominięcie nagłówka jest dozwolone)

W wersjach wcześniejszych niż 1.14, punkty końcowe określone przez ich format (/swagger.json, /swagger-2.0.0.json, /swagger-2.0.0.pb-v1, /swagger-2.0.0.pb-v1.gz) udostępniały specyfikację OpenAPI zgodnie z tymi formatami. Te punkty końcowe były stopniowo wycofywane i ostatecznie usunięte w wersji 1.14 Kubernetes.

Przykłady pobierania specyfikacji OpenAPI:

Przed 1.10 Kubernetes 1.10 i nowszy
GET /swagger.json GET /openapi/v2 Accept: application/json
GET /swagger-2.0.0.pb-v1 GET /openapi/v2 Accept: application/com.github.proto-openapi.spec.v2@v1.0+protobuf
GET /swagger-2.0.0.pb-v1.gz GET /openapi/v2 Accept: application/com.github.proto-openapi.spec.v2@v1.0+protobuf Accept-Encoding: gzip

W Kubernetes zaimplementowany jest alternatywny format serializacji na potrzeby API oparty o Protobuf, który jest przede wszystkim przeznaczony na potrzeby wewnętrznej komunikacji w klastrze i opisany w design proposal. Pliki IDL dla każdego ze schematów można znaleźć w pakietach Go, które definiują obiekty API.

Przed wersją 1.14, apiserver Kubernetes udostępniał też specyfikację API Swagger v1.2 poprzez /swaggerapi. Ten punkt końcowy został skierowany do wycofania i ostatecznie usunięty w wersji Kubernetes 1.14.

Obsługa wersji API

Aby ułatwić usuwanie poszczególnych pól lub restrukturyzację reprezentacji zasobów, Kubernetes obsługuje równocześnie wiele wersji API, każde poprzez osobną ścieżkę API, na przykład: /api/v1 lub /apis/extensions/v1beta1.

Zdecydowaliśmy się na rozdział wersji na poziomie całego API, a nie na poziomie poszczególnych zasobów lub pól, aby być pewnym, że API odzwierciedla w sposób przejrzysty i spójny zasoby systemowe i ich zachowania i pozwala na kontrolowany dostęp do tych API, które są w fazie wycofywania lub fazie eksperymentalnej. Schematy serializacji JSON i Protobuf stosują się do tych samych reguł wprowadzania zmian schematów — cały opis poniżej odnosi się do obydwu z nich.

Należy mieć na uwadze, że wersje API i wersje oprogramowania są powiązane ze sobą w sposób niebezpośredni. API and release versioning proposal opisuje związki pomiędzy zarządzaniem wersjami API i oprogramowania.

Różne wersje API oznaczają inną stabilność i poziom wsparcia. Kryteria dla każdego z tych poziomów opisano szczegółowo w API Changes documentation. Podsumowanie zamieszczono poniżej poniżej:

 • Poziom Alfa:
  • Nazwa wersji zawiera słowo alpha (np. v1alpha1).
  • Może zawierać błędy. Włączenie tej funkcjonalności może wyeksponować różne błędy. Domyślnie jest wyłączona.
  • Wsparcie dla tej funkcjonalności może być zakończone w dowolnej chwili bez uprzedniego powiadomienia.
  • W kolejnych wersjach API może zostać zmienione w sposób niezgodny z wersjami wcześniejszymi.
  • Rekomendowana do użycia tylko na często przebudowywanych klastrach testowych ze względu na duże ryzyko wystąpienia błędów i brak gwarancji wsparcia w dalszym horyzoncie.
 • Poziom Beta:
  • Nazwa wersji zawiera słowo beta (np. v2beta3).
  • Oprogramowanie jest dobrze przetestowane. Włączenie tej funkcjonalności uznaje się za bezpieczne. Funkcjonalność domyślnie włączona.
  • Wsparcie dla funkcjonalności będzie utrzymywane, choć może zmieniać się w niektórych szczegółach.
  • Schemat lub semantyka obiektu może się zmienić w sposób niezgodny z poprzednimi wersjami w następnych wydaniach beta lub stabilnych. Jeśli taka zmiana będzie miała miejsce, dostarczymy instrukcję migracji do kolejnej wersji. Możemy wymagać skasowania, zmiany i odtworzenia obiektów API. Proces zmiany może wymagać dodatkowych wstępnych analiz. W czasie wprowadzania zmian mogą wystąpić przerwy w dostępności aplikacji, które z tej funkcjonalności korzystają.
  • Rekomendowane tylko dla zastosowań niekrytycznych dla biznesu ze względu na potencjalnie niezgodne zmiany w kolejnych wersjach oprogramowania. Jeśli masz wiele klastrów, które mogą być aktualizowane niezależnie, można to ograniczenie pominąć.
  • Testuj nasze funkcjonalności w fazie beta i zgłaszaj swoje uwagi! Po wyjściu z fazy beta, możemy nie mieć już możliwości — ze względów praktycznych — wprowadzać w nich żadnych zmian.
 • Poziom Stabilny:
  • Nazwa wersji jest w postaci vX, gdzie X jest liczbą naturalną.
  • Stabilne funkcjonalności będą dostępne w wielu kolejnych wersjach oprogramowania.

Grupy API

Aby ułatwić rozbudowę API Kubernetes, wprowadziliśmy grupy API. Grupa API jest określona przez ścieżkę API i pole apiVersion serializowanego obiektu.

Obecne w użyciu jest kilka grup API:

 1. Grupa podstawowa (core), nazywana także legacy group, jest dostępna przez ścieżkę REST /api/v1 i używa apiVersion: v1.

 2. Nazwane grupy udostępnione są przez ścieżkę REST /apis/$GROUP_NAME/$VERSION i używają apiVersion: $GROUP_NAME/$VERSION (np. apiVersion: batch/v1). Pełna lista wpieranych grup API jest dostępna w Kubernetes API reference.

API może być rozbudowane na dwa sposoby przy użyciu custom resources:

 1. CustomResourceDefinition jest przewidziana dla użytkowników z minimalnymi wymaganiami CRUD.
 2. Użytkownicy, którzy potrzebują pełnej semantyki API Kubernetes, mogą zaimplementować własny apiserver i użyć agregatora, aby zintegrować je w sposób niezauważalny dla klientów.

Włączanie i wyłączanie grup API

Określone zasoby i grupy API są włączone domyślnie. Włączanie i wyłączanie odbywa się poprzez ustawienie --runtime-config w apiserwerze. --runtime-config przyjmuje wartości oddzielane przecinkami. Przykładowo, aby wyłączyć batch/v1, należy ustawić --runtime-config=batch/v1=false, aby włączyć batch/v2alpha1, należy ustawić --runtime-config=batch/v2alpha1. Ta opcja przyjmuje rozdzielony przecinkami zbiór par klucz=wartość, który opisuje konfigurację wykonawczą apiserwera.

Informacja: Włączenie lub wyłączenie grup lub zasobów wymaga restartu apiserver i controller-manager, aby zmiany w --runtime-config zostały wprowadzone.

Jak włączać dostęp do grup zasobów extensions/v1beta1

DaemonSets, Deployments, HorizontalPodAutoscalers, Ingresses, Jobs i ReplicaSets znajdują się w grupie API extensions/v1beta1 i są domyślnie włączone. Przykładowo: aby włączyć deployments i daemonsets, ustaw --runtime-config=extensions/v1beta1/deployments=true,extensions/v1beta1/daemonsets=true.

Informacja: Włączanie i wyłączanie pojedynczych zasobów możliwe jest jedynie w ramach grupy API extensions/v1beta1 z przyczyn historycznych

Twoja opinia