Kubernetes v1.17 tài liệu này không còn được duy trì. Phiên bản đang xem hiện tại là một snapshot tĩnh. Để rõ hơn về tài liệu bản cập nhật, xem phiên bản mới nhất.

Edit This Page

Hướng dẫn tương tác - Tạo một Cluster

Để tương tác với Terminal, hãy dùng phiên bản dành cho desktop/tablet

Phản hồi